- دکتر اکبری نیا؛ احمد.    

بسمه تعالی

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان ترویج ، آموزش وتحقيقات كشاورزي

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

خلاصه سوابق پژوهشی(C.V) محققین

مشخصات اصلي :

نام : احمد

نام خانوادگي: اکبری نیا

 

تاریخ تولد: 1338

محل تولد: رودبار

 

سمت:

عنوان پست: عضو هیات علمی

مرتبه علمي: استاد یار پژوهشی پایه 20

E-mail : akbarinia2002@yah00.com                                                                                 آرس الکترونیکی :

 

- سوابق تحصيلي :

مدرك تحصيلي

نام دانشگاه

سال شروع

سال اخذ مدرك

رشته تحصيلي

دکتری

تربیت مدرس

1378

1382

زراعت(فیزیولوژی)

 

فوق لیسانس

فردوسی مشهد

1367

1370

زراعت

لیسانس

گیلان

1358

1364

علوم

 

سوابق اجرائی و مدیریتی:

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

سمت

سازمان محل خدمت

 

1

4/8/64

18

رئیس کمیته کشاورزی جهاد شهرستان کرمانشاه

سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه

 

2

1/1/66

13

رئیس جهاد شهرستان تاکستان

سازمان جهادکشاورزی قزوین

 

3

3/8/73

80

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

 

 

 

4

1/2/83

1/8/85

رئیس بخش تحیقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات قزوین

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

 

 

 

 

 

 

مقاله علمي چاپ شده در نشريات معتبر داخلی و خارجی

رتبه

دربين

نگارندگان

سال

شماره

مجله

عنوان مجله

چاپ شده

عنوان مقالات در مجلات

رديف

اول

1370

10

پژوهش وسازندگی

 

تعیین قابلیت هضم علوفه با

    1        

اول

 

1371

15

پژوهش وسازندگی

 

بررسی تاثیر مراحل مختلف برداشت بر رشد عملکرد ارزش غذایی برخی ارقام جو

    2       

اول

 

1382

58

پژوهش وسازندگی

 

بررسی عملکرد و ترکیبات نپتا در مزرعه و طبیعت

   3       

اول

 

1380

18

مجله علمی پژشکی قزوین

 

شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی استان قزوین

   4       

اول

 

1382

62

پژوهش وسازندگی منابع طبیعی

 

تاثیر سیستم های تغذیه بر خصوصیات خاک جذب عناصر و عملکرد زنیان

   5       

اول

 

1383

61

پژوهش وسازندگی زراعت

 

بررسی تاثیر کود های شیمیایی دامی و تلفیقی بر عملکرد و ترکیبات زنیان

   6       

اول

 

1384پاییز

9(3)

مجله علمی پژشکی قزوین

 

بررسی ترکیبهای شیمیایی زنیان تولید شده در شرایط قزوین

   7       

اول

 

1385

73

پژوهش وسازندگی منابع طبیعی

 

بررسی فلورستیکی و ویژگی های زیستی گیاهان دارویی استان قزوین

   8       

اول

 

1381

16

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

 

بررسی مراحل فنولوژیکی تعدادی گیاه دارویی در قزوین

   9       

اول

 

1382

18

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

 

بررسی تاثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس زنیان

   10      

اول

 

1381

16

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

 

جمع آوری و شناسایی گیاهن دارویی استان

   11       

اول

 

1381

7

تحقیقات مرتع و بیابان

 

تعیین مقدار برداشت مجاز گیاه بروموس...

   12      

دوم

 

1380

1

تحقیقات مرتع و بیابان

 

بررسی کشت توام گندم و ماشک به منظور بهره وری بیشتر اراضی دیم

  13      

اول

 

1384

23

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

 

تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه

  14      

اول

 

 

 

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

-

بررسی امکان کاشت پاییزه و بهاره رازیانه سیاه دانه زنیان و انیسون در شرایط آبیاری و دیم

  15      

دوم

 

2003

15

Journal of essential oil research

 

Essential oil composition of nepeta pogonosperma from iran

  16      

اول

 

2005

8(1)

Journal of essential oil bearing plants

 

Effect of NP and manure on content and chemical composition of Trachyspermum ammi

  17      

اول

 

1382

6

پژوهش نامه علمی –تحلیلی مرکز تحقیقات قزوین

 

پراکنش یونجه های یکساله در استان قزوین

  18      

اول

 

1381

5

پژوهش نامه علمی –تحلیلی مرکز تحقیقات قزوین

 

بررسی تاثیر شدت چرا بر عملکرد و خصوصیات بروموس تومنتلوس

  19      

اول

 

1383

10

پژوهش نامه علمی –تحلیلی مرکز تحقیقات قزوین

 

بررسی تاثی ی بر ر کود های شیمیایی دامی و تلفیق شاخص های فیزیولوژیک رشد

  20      

اول

 

1383

5

البرز

 

زنیان گیاه دارویی با ارزش

21

اول

 

زمستان85

34(جلد22 شماره 4)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

 

بررسی تاثیر تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد بذر ، اسانس و روغن گیاه گشنیز

22

 

اول

فاقد اولویت

ارسال

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

آگاهی واعتقاد مردم قزوین به کاربرد گیاهان دارویی

23

سوم

تابستان 85

22(جلد13 شماره2)

مرتع و بیابان

 

بررسی تاثیر تراکم و هرس بر عملکرد و دیرزیستس آتریپلکس

25

اول

زمستان 87

شماره81

پژوهش وسازندگی منابع طبیعی

 

تاثیر دور آبیاری بر عملکرد گل گاوزبان

26

اول

 

ارسال بهار86

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

 

بررسی تراکم و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز

27

اول

 

ارسال بهار 86

پژوهش و سازندگی

 

تاثیر ارتفاع بر خصوصیات گیاهی و خاک آویشن کوهی

28

دوم( نفر اول دکتر سفیدکن)

 

ارسال تابستان 85 به مجله خارجی

 

 

Essential oil composition of satureja sahendica in different stages

29

نفر اول

 

ارسال اردیبهشت 86

Flavour and fragrance journal

 

Essential oil composition of thymus daenensis in wild and cultivated sites

30

نفر اول

در دست بررسی و داوری

بهار 86

تحقیقات گیاهان دارویی(جهاد دانشگاهی)

 

مروری بر گیاه دارویی زنیان

31

 

 

پاییز 87

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

شناسایی ترکیب های معطر آویشن دنایی کشت شده در قزوین

32

 

دردست چاپ

 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

شناسایی ترکیب های معطر مرزه سهندی

کشت شده در قزوین

33

 

 

كتاب و سایر  انتشارات

رديف

عنوان كتاب

تعداد صفحه

نويسنده (گان)

سال نشر

 

مطالعه اکو جغرافیایی جنس جو

100

احمد اکبری نیا و همکاران

1373

 

زراعت ماشک

45

احمد اکبری نیا و همکاران

1373

 

زراعت گیاهان دارویی  جلد اول گشنیز

90

احمد اکبری نیا و همکاران

1386

 

زراعت گیاهان دارویی  جلد دوم ریحان

80

احمد اکبری نیا و همکاران

1387

 

زراعت گیاهان دارویی  جلد سوم گل گاوزبان

60

احمد اکبری نیا و همکاران

زیر چاپ

 

-          اهم طرحها و پروژه های تحقیقاتی در دست اجراء و خاتمه يافته:

رديف

عنوان‌پروژه/ طرح

شماره مصوب

نوع تحقيق*

سمت در

پروژه/طرح

وضعيت**

ســـال شـــروع

ســـال

خاتمه

شماره ثبت‌

گزارش نهايي

1

جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان قزوین

06-0311025909-65

طرح ملی

مجری

مختومه

1371

1375

369/گ ن 80

2

جمع آوری و شناسایی بذر گیاهان مرتعی استان قزوین

01-0310220909-72

طرح ملی

مجری

مختومه

1372

1375

 

3

بررسی کشت توام گندم و ماشک به منظور بهره وری بیشتر اراضی دیم

02-0310220000-02

طرح مستقل

مجری همکار

مختومه

1369

1372

 

4

بررسی کاشت بهاره و پاییزه چند گیاه دارویی در شرایط دیم و آبی

63-0311025000-75

طرح مستقل

مجری

مختومه

1375

1377

 

5

بررسی تاثیر دور آبیاری بر عملکرد چند گیاه دارویی

04-0311025901-75

طرح مستقل

مجری

مختومه

1375

1377

 

6

بازنگری در اولویت های تحقیقاتی منابع طبیعی و امور دام استان قزوین

16-11115-79

طرح ملی

مجری

مختومه

1379

1380

 

7

بررسی مواد موثره گیاه دارویی نپتا پوگونوسپرما در شرایط مزرعه و ..

01-0311025901-79

طرح مستقل

مجری

محتومه

1379

1380

 

8

ارزیابی دوره ای طرح تبدیل دیم زارهای کم بازده

 

طرح ملی

مجری

متوقف

1382

1392

 

9

طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان قزوین

 

طرح ملی

همکار

مختومه

1378

1380

 

10

طرح شناسایی مناطق شور و گیاهان شورروی استان قزوین

 

طرح ملی

همکار

مختومه

1376

1380

 

11

بررسی تاثیر تراکم و هرس بر دیر زیستس آتریپلکس

 

طرح ملی

همکار

مختومه

1373

1383

 

12

شناسایی منابع خوراک دام استان قزوین

 

طرح مستقل

همکار

مختومه

1376

1377

 

13

تعیین مقدار برداشت مجاز گیاه بروموس در ایستگاه نودهک

03-0310235428-75

طرح مستقل

مجری

مختومه

1375

1377

446/گ ن 80

14

جمع آوری و شناسایی بذر گیاهان دارویی استان قزوین

0895-0311225000-82

طرح ملی

مجری

مختومه

1382

1385

 

15

تاثیر کش و اهلی کردن بر مواد موثره گونه های آویشن استان

84048-0000-10-170000-100-0

طرح ملی

مجری

دردست اجرا

1384

1388

 

16

تاثیر کشت و اهلی کردن مرزه کوهی

 

طرح ملی

مجری

دردست اجرا

1385

1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تدريس:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

محل تدريس

سال تدريس

 

زراعت علوفه

3

دانشگاه مشهد

70-69

 

شناسایی گیاهان مرتعی

2

مرکز آموزش جهاد کشاورزی

74

 

زراعت غلات

3

دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)

79-78

 

ژنتیک و اصلاح نباتات

2

مرکز آموزش جهاد کشاورزی

81-80

 

شناخت و طبقه بندی گیاهان دارویی

2

مرکز آموزش جهاد کشاورزی

82-81

 

بهره برداری از گیاهان دارویی جنگلی

2

دانشگاه آزاد

87

 

زراعت گیاهان دارویی

2

دانشگاه آزاد

87

 

فیزیولوژی گیاهی

3

دانشگاه آزاد

87

 

- توانمندیها و زمینه های فعالیت

رديف

عنوان

1

شناسایی گیاهان دارویی

2

تهیه اسانس ، اسید های چرب

3

بذر گیاهان  دارویی

4

زراعت گیاهان  دارویی و معطر